• Truesouth Facebook
 • Truesouth Instagram
 • Truesouth Twitter
 • Truesouth Youtube

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 1. ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย ไม่จำกัดเพศ
 2. เกิดระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 1971(พ.ศ. 2514) ถึง 31 ธันวาคม 1991(พ.ศ. 2534)
 3. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องมีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
 4. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันสามารถเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมได้ตลอดเวลาและครบถ้วนตามที่ผู้จัดทำโครงการฯ กำหนด
 5. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องปฏิบัติตามกฎและระเบียบ ของผู้จัดทำโครงการฯ กำหนด ได้อย่างเคร่งครัด
 6. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องผ่านการทดสอบความพร้อมทางร่างกาย จิตใจและสุขภาพ โดยเข้าทดสอบความพร้อมของร่างกายและการตรวจสุขภาพ ในวันและเวลา สถานที่ที่โครงการฯ กําหนด
 7. ทางโครงการผู้จัดฯจะคัดเลือกผู้สมัครเข้าสู่ระยะต่อไป 30 ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติในด้านต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  - ผู้สมัครที่มีอาชีพแพทย์หรือพยาบาลหรือทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
  - ผู้สมัครที่มีประสบการณ์การผจญภัย, การแข่งขันด้านความทรหด, ทักษะการสกี, ทักษะการปีนผา
  - ผู้สมัครที่สามารถพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้
  - ผู้สมัครที่มีคะแนนสอบด้านการบริหารอารมณ์ (emotional quotient) ที่ดี
  - ผู้สมัครที่มีโครงการวิจัยด้านธรณีวิทยา/วิทยาศาสตร์โลกร้อน หรือศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทวีปแอนตาร์กติก
 8. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องปฏิบัติตามกฎกติกาของการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
 9. กรรมการภาคสนามมีศักดิ์และสิทธิ์เต็มในการปรับโทษออก
 10. หน่วยแพทย์และพยาบาลมีศักดิ์และสิทธิ์เต็มในการหยุดการแข่งขันของผู้เข้าร่วมแข่งขันนั้น กรณีฉุกเฉินและวินิจฉัยว่าอยู่ในภาวะเสี่ยง
 11. การใช้ยา/สารกระตุ้น เพื่อเสริมสมรรถภาพร่างกาย เป็น การฝ่าผืนกฎขั้นร้ายแรง ตามระเบียบของ IOC Doping Control ผู้จัดฯ สงวนสิทธิ์ปรับออกจากการแข่งขัน/ผล/รางวัล ทันที
 12. การล่อลวง, ลักทรัพย์, ล่วงละเมิด และใช้วาจาส่อเสียด ผรุสวาท หรือ พฤติกรรมเสื่อมเสียศีลธรรม และ ขาดน้ำใจนักกีฬา กับ เจ้าหน้าที่/อาสาสมัคร/กรรมการ และ ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ผู้จัดฯ สงวนสิทธิ์ปรับ ออกจาก การแข่งขัน/ผล/รางวัล ทันที
 13. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องการออกจากการแข่งขัน ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของผู้จัดโครงการทันทีและระหว่างการแข่งขันหากผู้เข้าแข่งขันประสงค์จะถอนตัวในระหว่างการแข่งขันต้องแจ้งให้กรรมการสนามหรือผู้จัดการโครงการฯ ทราบโดยด่วน
 14. ทางโครงการผู้จัดฯ สงวนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงกฎกติกาการแข่งขัน โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และจะแจ้งให้ทราบเป็น ลายลักษณ์อักษรผ่านอีเมล หรือ ในการชี้แจงกฎกติกาก่อนวันแข่งขัน
 15. ห้ามสร้างสถานการณ์ให้ตนเองหรือผู้เข้าร่วมแข่งขันอื่นตกอยู่ในเหตุล่อแหลมหรืออันตราย ระหว่างการแข่งขัน หากพบว่ามีเจตนาจะถูกปรับออกทันที
 16. หากผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของโครงการฯผู้จัดการแข่งขัน หรือไม่ให้ความร่วมมือในการฝึกซ้อมหรือกิจกรรมของโครงการฯ ทางโครงการฯสามารถมีสิทธิ์เต็มในการปรับโทษให้ออกสำหรับนักกีฬานั้นได้ทันที
 17. ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ทำการ ยุยง ก่อเหตุทะเลาะวิวาทหรือเรื่องที่อาจทำให้บุคคลอื่นๆได้รับผลกระทบเดือดร้อนเสียหาย ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ หรือทำให้เกิดปัญหาขึ้นในระหว่างที่มีการฝึกซ้อมหรือในระหว่างมีการแข่งขัน ทางโครงการฯมีศักดิ์และสิทธิ์เต็มในการปรับโทษออก
 18. ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องใช้ความระมัดระวังในการแข่งขัน หากเกิดอุบัติเหตุ จากความประมาทหรือการกระทำของผู้เข้าแข่งขันเอง ผู้จัดการแข่งขันไม่รับผิดชอบในความเสียหายหรือการได้รับอันตรายหรือได้รับบาดเจ็บ และผู้เข้าแข่งขันตกลงจะไม่เรียกร้องใดๆ กับผู้จัดการแข่งขันไม่ว่าทั้งทางแพ่งหรือทางอาญา ด้วยตุอันเกี่ยวเนื่องจากการได้รับความเสียหายหรือการได้รับอันตรายหรือได้รับบาดเจ็บจากการแข่งขันครั้งนี้แต่อย่างใด
 19. ทางโครงการผู้จัดฯสามารถยกเลิกโครงการได้ สามารถปรับเปลี่ยนตารางเวลาโปรแกรมการฝึกอบรม โปรแกรมการเดินทางและอื่นๆที่เกี่ยวกับโครงการนี้
 20. หากมีเหตุสุดวิสัยใดๆทางคณะกรรมการโครงการฯมีสิทธิเปลี่ยนแปลงระเบียบการคัดเลือกตามความจำเป็นและเหมาะสม
 21. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องทราบระเบียบการคัดเลือกและถือปฏิบัติตามระเบียบนี้โดยเคร่งครัด จะอ้างว่ากระทำไปโดยไม่ทราบระเบียบไม่ได้โดยเด็ดขาด
 22. ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน(ผู้ผ่านการคัดเลือก)ไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ ทางคณะผู้จัดต้องยกเลิกสิทธิ์นั้นหรือถือว่าผู้ได้รับคัดเลือกนั้นสละสิทธิ์ทันที และให้สิทธิ์ผู้ที่ได้รับคัดเลือกในลำดับถัดไปขึ้นมาแทนที่
 23. ผลการตัดสิน คำสั่ง ประกาศ กฎระเบียบ หมายกำหนดการ วิธีการ กติกา หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับการจัดการโครงการฯให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ที่คณะกรรมการฯได้กระทำลงไปตาม ข้อ 1 ถึง 23 นั้น ให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด ไม่อนุญาตให้มีการประท้วงใดๆทั้งสิ้น

SUBSCRIBE TO TRUE SOUTH

Thank you for subscribing to True South - Adventure to Antarctica

PLEASE SHARE WITH YOUR FRIENDS FOR SUPPORT !