• Truesouth Facebook
  • Truesouth Instagram
  • Truesouth Twitter
  • Truesouth Youtube

นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. นโยบายสิทธิส่วนบุคคล

โครงการ TJ’s True South โดยคณะและหุ้นส่วนผู้จัดงาน(จากนี้เป็นต้นไปเรียกว่า "โครงการฯ") ได้กำหนดนโยบายสิทธิส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ โครงการมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะกระทำการหรือทำธุรกิจใดๆ ที่โครงการฯ เคารพความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูล ข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดที่ทางโครงการฯ เก็บรวบรวมมา ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของเจ้าของข้อมูลเองหรือบุคคลที่สาม ล้วนได้รับการจัดการด้วยความรอบคอบ รวมทั้งปกป้องและใช้งานอย่างเหมาะสมและถูกกฎหมายเราจำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบในการจัดการด้านข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เข้ารับการบริการในกรณีที่มีการใช้บริการของทางบริษัท โปรดอ่านเนื้อหาของนโยบายความเป็นส่วนตัวที่อยู่ด้านล่างให้เข้าใจ

นโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้ "ข้อมูลส่วนบุคคล" เป็นข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริง ข้อมูลต่างๆและรวมทั้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ อีเมล์ และคำอธิบายอื่นๆ รูปภาพ เสียงและหมายเลขที่กำหนดเพื่อสิทธิส่วนบุคคล และนอกจากนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้ คือข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1.1 ทางโครงการฯ การได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนและอยู่ในขอบเขตวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ในขอบเขตที่จำเป็นและอยู่ภายใต้ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลและได้รับในทางที่เป็นธรรมและตามกฎหมาย
1.2 ทางโครงการตระหนักถึงการ จัดการมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องที่จะทบทวนและปรับปรุงมาตรการที่จำเป็นเพื่อความปลอดภัยของการเก็บรักษาข้อมูล
1.3 ทางโครงการฯจะปฏิบัติ ตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าของข้อมูลทุกคนจะต้องเข้าใจบรรทัดฐานและปฏิบัติตาม
1.4 ทางโครงการฯจะมุ่งมั่นที่จะป้องกันของการรั่วไหลของข้อมูลภายใน ตามนโยบายการจัดการที่เข้มงวดของโครงการฯ ในกรณีที่มีการนำข้อมูลไปใช้และงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวนั้น ให้กับภายนอก
1.5 เกี่ยวกับระบบการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ทางโครงการฯจะตอบสนองอย่างถูกต้องเมื่อมีการร้องเรียนหรือขอคำปรึกษา
1.6 ทางโครงการฯ จะสร้างกลไกในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนั้นก็มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องหากมีการแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามสภาวะแวดล้อมทางสังคม, จะมีการปรับปรุงที่จะตอบสนองอย่างรวดเร็วได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เว้นแต่ทาง โครงการฯ ระบุเป็นอย่างอื่น จะมีผลเมื่อเริ่มโครงการ TJ’s True South โดยคณะและหุ้นส่วนผู้จัดงาน

2. การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
(2.1) วัตถุประสงค์การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลที่จัดเก็บรักษาโดย โครงการฯ จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างล่าง
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับเจ้าของข้อมูล
ก) การจัดส่งข้อมูลการบริการและการจัดกิจกรรม เพื่อดำเนินการด้านการกุศลของโครงการฯ
ข) การให้การสนับสนุนและการบำรุงรักษาเกี่ยวกับงานและกิจกรรมของโครงการฯ
ค) การตอบสนองต่อข้อซักถามและให้คำปรึกษา
ง) การออกใบรับรองการให้บริการตามการรับประกัน
จ) การให้บริการสมาชิกและหุ้นส่วนคู่ค้าทางธุรกิจต่างๆ
ฉ) การพัฒนาและปรับปรุงเกี่ยวกับงานและกิจกรรมของโครงการฯสำรวจแบบสอบถามการดำเนินการตรวจสอบ
ช) การให้บริการข้อมูล จัดทำข้อมูลด้านสถิติ
ซ) ตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์ทางธุรกิจหรือนโยบายของผู้บริหารของ โครงการฯ
ฌ) การดำเนินงานของสัญญา
ญ) การเจรจาต่อรองกับคู่ค้าธุรกิจการประชุมอื่น ๆ
ฎ) ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับเจ้าของข้อมูล
ฏ) การสื่อสารและการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
ฐ) การทำงานที่เกี่ยวเนื่องจากสัญญาและงานที่ได้รับมอบหมาย
ฑ) การจัดการธุรกิจของ โครงการฯ เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ฒ) เพื่อการโฆษณาเชิงธุรกิจ เกี่ยวกับการจัดการแข่งขัน ในโครงการฯ

(2.2) การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สามหรือสาธารณะ
ทางโครงการฯ สามารถเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้แก่บุคคลที่สามหรือสาธารณะได้ เช่น ที่อยู่, ชื่อ, เบอร์โทรศัพท์, ข้อมูลความเป็นส่วนตัว, เนื้อหาความสัมพันธ์ , โทรศัพท์, Internet, E-mail, สื่อโฆษณา ,การโอนข้อมูลแก่บุคคลที่สามหรือสาธารณะ ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ โครงการฯ จะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลที่สามหรือสาธารณะ หรือข้อมูลที่ถ่ายโอนไปยังประเทศอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลที่ถ่ายโอนภายในโครงการฯอย่างเพียงพอ โดยมาตรการปกป้องอาจอยู่ในรูปของสัญญาหรือรูปแบบอื่นก็ได้ กรณีที่มีคำขอเรื่องขอร้องหยุดเปิดเผยจากเจ้าของข้อมูล โครงการฯ จะหยุดในการเปิดเผย อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับเนื้อหาบางกรณีอาจจะไม่สามารถทำตามที่ร้องขอได้ เช่น กรณีได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล กรณีอยู่บนพื้นฐานขอกฎหมายในกรณีที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการคุ้มครองทรัพย์สินหรือร่างกายถ้าได้รับความยินยอมอาจเป็นเรื่องยากหากอยู่บนพื้นฐานของข้อตกลงในกาดำเนินงานและการมอบหมายการจัดการของ โครงการฯ ภายนอกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ก็จะถูกจัดการตามระเบียบที่มีไว้ให้กับทางโครงการฯ เราตามเกณฑ์ที่ได้กำหนด และการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถทำได้จากการมอบหมายและข้อตกลงในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
การต่อเนื่องของธุรกิจที่จะดำเนินการควบรวมกิจการโดยเหตุผลของการถ่ายโอนธุรกิจอื่น ๆ
การเปิดเผยข้อมูลและให้กับบุคคลที่สามเพื่อขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และการส่งเสริมการขายของธุรกิจของโครงการฯ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม
บุคคลที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ที่ทางโครงการฯจัดขึ้น
หากผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้รับมอบหมายงานได้รับหน้าที่การมอบหมายทางธุรกิจซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
การมอบหมายของธุรกิจที่เกี่ยวข้องและได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติแทนต้องทำงานภายใต้ขอบเขตของโครงการฯ
สัญญาที่เกิดจากการทำธุรกิจ คู่ค้า ของโครงการฯ
การจัดองค์กรและการประกาศของทักษะในการโฆษณาเช่นในกรณีของการโฆษณาใน
หนังสือพิมพ์นิตยสารอินเทอร์เน็ต พร้อมกับการส่งเสริมการขายของธุรกิจของโครงการฯ
การดำเนินธุรกิจและการจัดการธุรกิจของโครงการฯ รวมไปถึงการยื่นขอจดทะเบียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
การส่งเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเงินและสถาบันการเงิน
เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายและผู้ค้า (เป็นไปตามกฎหมายและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง)

3. ขั้นตอนในการขอเปิดเผยข้อมูล
กระบวนการของการร้องขอการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล(การแจ้งวัตถุประสงค์ของการใช้การเปิดเผยการแก้ไขการหยุดชะงักของการใช้งานและอื่น ๆ )มีดังต่อไปนี้
บุคคลที่สามารถทำขั้นตอนสำหรับการขอให้เปิดเผยข้อมูล
- ตัวของเจ้าของข้อมูล
- กรณีเจ้าของข้อมูลยังมีอายุไม่ถึงเกณฑ์หรือเป็นผู้ที่มีโรคหรือป่วยสามารถใช้ตัวแทนตามกฎหมายแทนผู้ดำเนินการได้
- ตัวแทนของเจ้าของข้อมูลผู้ดำเนินการที่ได้รับมอบหมายตามขั้นตอนสำหรับการร้องขอการเปิดเผยข้อมูล
- เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในเวลาที่ขอเปิดเผยข้อมูล
- แบบฟอร์มใบร้องขอเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่กำหนดโดย โครงการฯ
- เอกสารแสดงตนของผู้ดำเนินการ (ของผู้ร้องขอและผู้แทนดำเนินการทั้งสอง)
- หนังสือมอบอำนาจที่กำหนดโดย โครงการฯ
-โครงการฯ ปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้ตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การจำกัดการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
- แจ้งการเก็บรวบรวมข้อมูลแก่เจ้าของข้อมูลภายในเวลาที่เหมาะสม
- โครงการฯ จะเก็บ รวบรวมใช้งาน เปิดเผย และถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความอ่อนไหวของข้อมูล ความคาดหวังตามสมควรของเจ้าของข้อมูลและข้อกำหนดทางกฎหมาย โดยการยินยอมดังกล่าวอาจทำโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย
- ข้อจำกัดด้านวัตถุประสงค์ โครงการฯ จะเก็บรวบรวมส่วนบุคคลเพื่อจุดประสงค์ที่แจ้งไว้ ยกเว้นแต่เจ้าของข้อมูลได้อนุญาตให้นำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้เพื่อการอื่นนอกเหนือจากจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ตอนแรก
- การตลาด โครงการฯ จะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อทำการตลาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลแล้ว
- การโอนถ่ายข้อมูลให้บุคคลที่สามหรือสาธารณะและประเทศอื่นๆ โครงการฯ จะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลที่สามหรือสาธารณะหรือข้อมูลที่ถ่ายโอนไปยังประเทศอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลที่ถ่ายโอนภายในโครงการฯอย่างเพียงพอ โดยมาตรการปกป้องอาจอยู่ในรูปของสัญญาหรือรูปแบบอื่นก็ได้
-โครงการฯ จะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราครอบครองให้แก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน

4. การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล คุณภาพ โครงการฯ จะดำเนินการตามสมควร เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้อง สมบูรณ์ และมีความน่าเชื่อถือสำหรับนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ รวมทั้งเป็นข้อมูลที่ทันสมัย ถ้าจำเป็น
สิทธิการเข้าถึง โครงการฯ จะรักษาขั้นตอนปฏิบัติในการมอบสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลตามสมควร รวมทั้งขั้นตอนปฏิบัติในการอนุญาตให้แก้ไขหรือลบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและไม่สมบูรณ์ตามความเหมาะสม
การรักษาความปลอดภัย โครงการฯ จะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมตามหลักการค้าและกฎหมายเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากความสูญเสีย การใช้งานโดยมิชอบ การเข้าถึงหรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต การแก้ไขเปลี่ยนแปลงและการทำลาย
การเก็บรักษา โครงการฯ จะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานกว่าที่จำเป็นหรือนานกว่าที่กฎหมายกำหนด

5.ความรับผิดชอบและการบังคับใช้ ความรับผิดชอบ โครงการจะมอบหมายให้บุคคลภายในโครงการฯ รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องของโครงการฯ
การบังคับใช้ โครงการฯ จะใช้มาตรการควบคุมภายในเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของโครงการฯ
กระบวนการร้องเรียน โครงการฯ จะจัดหากระบวนการยุติธรรมสำหรับการสืบสวนและแก้ไขข้อร้องเรียน และแจ้งกระบวนการดังกล่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

สถานที่ประชาสัมพันธ์ของการร้องขอการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ
สอบถามข้อมูลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PSL LAW CO., LTD
หมายเลขโทรศัพท์ : +66(0)33-650-374
E-mail address : narinlaw@hotmail.com
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับข้อร้องเรียนโปรดติดต่อทางบริษัท
สอบถามข้อมูลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PSL LAW CO., LTD
905 Sukhumvit Road Tambon Choeng Noen, Amphoe Mueang Rayong, Chang Wat Rayong 21000 Thailand
หมายเลขโทรศัพท์ : +66(0)33-650-374
E-mail address : narinlaw@hotmail.com
วันธรรมดาที่สามารถติดต่อได้ตามเวลา 09:00- 18:00
( ยกเว้น วันเสาร์และวันอาทิตย์ วันหยุดราชการ )

สมัครรับข่าวสารกับ ทรูเซาท์

สำเร็จ! ขอบคุณที่เป็นสมาชิกกับเรา

ช่วยสนับสนุนด้วยการแชร์ให้กับเพื่อนของคุณ!